โค้ชบุคคล

เพื่อตอบโจทย์บุคคลในตำแหน่งหน้าที่ สถานะภาพต่างๆ ในองค์กร หรือแม้แต่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ที่จะทำให้เขาพร้อมที่จะออกแบบตัวเขา หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆ ของเขาได้อย่างดีที่สุด