โค้ชบุคคล (Personal Coach) คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นเพื่อนร่วมทาง ที่ช่วยส่งเสริมทักษะและความสามารถของบุคคลเพื่อให้เติบโตและพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์ สุขภาพ เป็นต้น กระบวนการโค้ช จะใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิด เพราะโค้ชเชื่อในศักยภาพของผู้รับการโค้ช ว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้


โค้ชกลุ่ม (Group Coaching) เป็นกระบวนการโค้ช ที่ช่วยส่งเสริมทักษะ และพัฒนาศักยภาพของบุคคลในรูปแบบกลุ่ม อาจจะมีเป้าหมายร่วมกัน หรือต่างกันก็ได้ โดยโด้ชจะทำให้ทุกคนในกลุ่ม ได้ร่วมพูดคุย และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน


โค้ชทีม (Team Coaching) โค้ชทีม (Team coaching) เป็นกระบวนการโค้ช ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการโค้ชทีมมุ่งเน้นในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจในทีม ช่วยให้สมาชิกในทีมมีแนวคิดที่ตรงกัน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองและความสำเร็จของทีม สามารถทำได้ตั้งแต่การสื่อสาร การตั้งเป้าหมาย สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของทีม เป็นต้น


หลักสูตรอบรม (Training Course) เป็นหลักสูตรที่คัดสรรว่าเหมาะสมกับองค์กร หรือบุคคลทั่วไป เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพ ด้านการโค้ช หรือด้านต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการอบรม


คลาสเรียนออนไลน์ (Online Classes) คลาสเรียนออนไลน์ เป็นคลาสสำหรับผู้ที่อยากจะเพิ่มศักยภาพ และความรู้ตัวเองในด้านต่างๆ อำนวยความสะดวกด้วยการเรียนผ่านออนไลน์ ทำให้สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ โดยมีหลากหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ที่เหมาะสมกับความต้องการ

cannabis greenhouse