โค้ชกลุ่ม

เพื่อตอบโจทย์กับเรื่องสำคัญที่องค์กรอยากผลักดัน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร